ترفند اندروید: ساختن صفحه اسپلش

ترفند اندروید: ساختن صفحه اسپلش
اکتیویتی تمام صفحه
صفحه اسپلش یا Splash Screen صفحه ای است که قبل از شروع اپلیکیشن به مدت چند ثانیه نشان داده شده و سپس برنامه آغاز می گردد. این صفحه معمولاً حاوی لوگوی برنامه است. مدت زمان نمایش صفحه اسپلش را برنامه نویس تعیین می کند ولی معمولاً حدود 1 یا 2 ثانیه است.
Image
  • ابتدا یک Activity به نام Splash بسازید.
  • سپس یک فایل layout XML برای آن بسازید: splash.xml
  • کامپوننت های UI را در فایل splash.xml به دلخواه خود قرار دهید.
  • کدهای زیر را در فایل  Splash.java قرار دهید :
public class Splash extends Activity {
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.splash);

int secondsDelayed = 1;
        new Handler().postDelayed(new Runnable() {
                public void run() {
                        startActivity(new Intent(Splash.this, ActivityB.class));
                        finish();
                }
        }, secondsDelayed * 1000);
    }
}

دقت کنید که در متغیر "secondsDelayed" می توانید مدت زمان نمایش صفحه اسپلش را در مقیاس ثانیه تعیین کنید، در اینجا 1 ثانیه انتخاب شده است.
 "ActivityB.class" را به هر اکتیویتی که می خواهید بعد از نمایش صفحه اسپلش اجرا شود تغییر دهید.

سپس به فایل AndroidManifest.xml رفته و آن را طبق زیر تغییر دهید (توجه کنید که اکنون اکتیویتی که در آغاز برنامه اجرا می شود به Splash تغییر می یابد).

<activity
            android:name=".Splash"
            android:label="@string/title_activity_splash_screen">   
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>    
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
            </intent-filter>
</activity>
بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles