ترفند اندروید: اکتیویتی تمام صفحه

ترفند اندروید: اکتیویتی تمام صفحه
اکتیویتی تمام صفحه
برای اینکه یک اکتیویتی تمام صفحه باشد (Fullscreen Activity)، بدین معنی که عنوان اکتیویتی و اکشن بار در بالای صفحه نمایش داده نشود، به گونه زیر عمل کنید:
در Android Studio و در مسیر:
app > res > values >styles.xml
این style را وارد کنید:
<style name="AppTheme.NoTitle" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="android:windowNoTitle">true</item>
    <item name="windowActionBar">false</item>
    <item name="android:windowFullscreen">true</item>
    <item name="android:windowContentOverlay">@null</item>
</style>
سپس در فایل AndroidManifest.xml در تگ مربوط به اکتیویتی که می خواهید تمام صفحه شود (در اینجا :FullScreenActivity) تغییرات زیر را اعمال کنید (دقت کنید که در اینجا حالت نمایش اکتیویتی نیز بصورت ثابت و پرتره انتخاب شده است):
<activity
    android:name=".FullScreenActivity"
    android:theme="@style/AppTheme.NoTitle"
    android:screenOrientation="portrait"
    android:launchMode="singleTop">
</activity>
بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles