جاوا - درس هفتم

آموزش جاوا

اشیا (Objects)

همه چیز در جاوا درون اشیا و کلاس ها قرار دارد. اشیا جاوا یک حالت (state) را نگهداری می کنند. حالت درواقع متغیرهایی است که با هم درون شیئ نگهداری می شوند، ما به آن ها فیلد (fields) یا متغیرهای عضو (member variables) می گوییم.

بیایید با یک مثال شروع کنیم:

آموزش جاوا

این کلاس یک نقطه را با مقادیر x  و y  تعریف می کند.

برای اینکه نمونه یا شیئی از این کلاس بسازیم، باید از کلمه new استفاده کنیم.

آموزش جاوا

در این مثال، ما از یک تابع سازنده پیشفرض (default constructor) برای ساخت یک نقطه استفاده کردیم (تابع سازنده ای که هیچ پارامتری نمی گیرد). تمام کلاس هایی که به طور مشخص تابع سازنده ای تعریف نمی کنند، یک تابع سازنده پیش فرض دارند که در واقع هیچ کاری انجام نمی دهد.

اما ما می توانیم تابع سازنده خودمان را تعریف کنیم:

آموزش جاوا

این بدین معنا است که دیگر نمی توانیم از تابع سازنده پیشفرض (new Point()) استفاده کنیم. در حال حاضر تنها می توانیم از تابع سارنده ای که تعریف کردیم استفاده کنیم (new Point(4, 1)).

می توانیم بیشتر از یک تابع سازنده تعریف کنیم، بنابرین Point  می تواند با روش های مختلفی ساخته شود. بیایید دوباره تابع سازنده پیش فرض را تعریف کنیم.

آموزش جاوا

به استفاده از کلمه this  در اینجا توجه کنید. برای فراخوانی یک تابع سازنده از درون یک تابع سازنده دیگر می توانیم از آن استفاده کنیم (برای جلوگیری از تکرار کد) و باید اولین خط در تابع سازنده باشد.

همچنین برای اشاره به شیئ فعلی که با آن کار می کنیم نیز از کلمه this  استفاده کردیم.

پس از آن که شیئ p  را تعریف کردیم، می توانیم به x  و  y دسترسی داشته باشیم.

آموزش جاوا

توابع

اکنون می خواهیم در کلاس Point توابعی را تعریف کنیم.

آموزش جاوا

Public و Private

اگرچه که درباره این کلمه ها بعداً صحبت خواهیم کرد، اما درک تفاوت بین متغیرها و توابع private  و public  بسیار مهم است.

وقتی از کلمه private  قبل از یک تابع یا متغیر استفاده می کنیم، بدین معنی است که تنها خود کلاس می تواند به آن متغیر یا تابع دسترسی داشته باشد و وقتی از کلمه public  استفاده می کنیم، بدین معنی است که همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند. به طور معمول توابع سازنده را public  ، متغیرها را private  و توابع را برخی private  و برخی public  تعریف می کنند.

بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles

جاوا- درس چهارم

جاوا- درس چهارم

جاوا- درس سوم

جاوا- درس سوم

جاوا- درس دوم

جاوا- درس دوم