جاوا - درس پنجم

آموزش جاوا

حلقه ها

دو نوع حلقه در جاوا داریم: for  و while

For

این حلقه 3 قسمت دارد:

آموزش جاوا

قسمت اول تنها یک بار و در هنگام ورود به حلقه اجرا می شود.

قسمت دوم نگهبان حلقه است، اگر پاسخ آن true باشد، دستورات موجود در حلقه اجرا می شوند، و اگر پاسخ آن false باشد، از حلقه خارج می شویم. این قسمت در اولین بار دقیقا بعد از قسمت اول و در دفعات بعدی بعد از اینکه اجرای حلقه تمام و قسمت سوم اجرا شد، اجرا می شود.

قسمت سوم آخرین دستوری است که در هر بار از اجرای حلقه اجرا می شود.

بنابرین در مثال بالا، حلقه 3 بار اجرا می شود. در زیر ترتیب اجرای دستورات را می بینید:

آموزش جاوا

اگرچه که عجیب به نظر می رسد، اما می توانیم قسمت اول و سوم را حذف کنیم و حلقه همچنان کار خواهد کرد:

آموزش جاوا

برای مواردی که می خواهیم حلقه ای شبیه مثال بالا داشته باشیم، می توانیم از حلقه while استفاده کنیم.

While

قانون آن بسیار شبیه به آخرین مثالی است که در بالا دیدید:

آموزش جاوا

شرط حلقه (condition) برای اولین بار در هنگام ورود به حلقه و هر بار که اجرای حلقه خاتمه می یابد، اجرا می شود و زمانی که مقدار false برگرداند، حلقه دیگر اجرا نخواهد شد.

اگر بخواهیم که حلقه while حداقل یک بار اجرا شود، می توانیم از do-while استفاده کنیم:

آموزش جاوا

به ; در انتهای do-while توجه کنید.

Foreach

حالت دیگری از حلقه for حلقه foreach است. کلمه ای که استفاده می کنیم همچنان همان for است، اما در مواقعی که می خواهیم در طول عناصر یک آرایه حرکت کنیم، می توان از آن استفاده کرد:

آموزش جاوا

مثال بالا حالت کوتاه شده ای از کد زیر است:

آموزش جاوا

خروج (break) و ادامه (continue)

این دو کلمه این امکان را به ما می دهند تا اجرای حلقه را از درون آن کنترل کنیم. break باعث توقف اجرای حلقه شده و به اولین دستور درست بعد از حلقه می رود:

توجه کنید که اگر بخواهید از شماره (index) عناصر آرایه در داخل حلقه استفاده کنید، نمی توانید از حالت خلاصه (foreach) استفاده کنیم و باید حالت کامل تر (for) را بکار ببرید.

آموزش جاوا

continue باعث توقف اجرای تکرار فعلی حلقه شده و به تکرار بعدی آن می رود. توجه داشته باشید که همچنان داخل حلقه for است و قسمت سوم آن را اجرا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:
Tags

Related Articles

جاوا- درس چهارم

جاوا- درس چهارم

جاوا- درس سوم

جاوا- درس سوم

جاوا- درس دوم

جاوا- درس دوم